ทริปนี้เพื่อสังคม...ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) : www.luckyvans.com
 
 
ทริปนี้เพื่อสังคม...ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
 
 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2534 ด้วยพิจารณาเห็นว่าสาขาวิชามานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ฯลฯ ล้วนเป็นที่ทรงสนพระทัยและทรงมีความเชี่ยวชาญ   อีกทั้งยังเคยทรงมี พระราชปรารภว่าประเทศไทยควรจะมี ศูนย์ข้อมูลทางด้านนี้ เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

     
 

 

 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นองค์การที่ให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัย การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชน

กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ริเริ่มจัดทำ มีอาทิ การให้บริการห้องสมุดเพื่อสืบค้นข้อมูล การจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน การจัดทำฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลประเภทต่างๆ ผ่านสื่อผสม การจัดทำสื่อวิชาการและสื่อโสตทัศนวัสดุ


และทางศูนย์ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และทางศูนย์ได้จัดทำห้องนิทรรศการต่างๆ และสามารถเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์แก่สังคม เช่น การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การบรรยายให้ความรู้ และดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการหลากหลายโครงการ

 

ทีมงานของเรา ขอกราบขอบพระคุณทางผู้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติใช้บริการรถของเรา ในการเดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมดีดีของทางโครงการค่ะ

 
     
   

 

 
Copyright @ 2009 - 2010 ww.luckyvans.com. All rights reserved.